0944 615 071

Kedy a prečo potrebujeme životné poistenie? 

 

 

Životné poistenie zabezpečuje:

 
a/ poistnú ochranu pre prípad nečakaných životných udalostí (smrť, úraz, choroba, liečenie, hospitalizácia, práceneschopnosť, invalidita). Rizikové životné poistenie je určené na krytie rizík, poistník má nárok na poistné plnenie v prípade, že dôjde k poistnej udalosti. Investičné životné poistenie je určené na krytie rizík a zároveň obsahuje sporivú zložku určenú na investovanie, teda postupné zhodnocovanie formou investovania v podielových fondoch. Po splnení zmluvných podmienok vzniká poistníkovi nárok na výplatu podielových jednotiek. 
 
b/  finančnú rezervu pre prípad očakávaných životných udalostí (financovanie vlastných potrieb, svojej rodiny v budúcnosti). Finančnú rezervu tvorí poistník v prípade investičného životného poistenia, ktoré má tzv. rizikovú zložku a investičnú zložku. Časť sumy, ktorú platí, použije poisťovňa na zabezpečenie plnenia prípadnej poistnej udalosti, časť splátky je použitá na investovanie za účelom zhodnotenia vložených finančných prostriedkov. 
 

Kto potrebuje poistenie?

 
a/ živiteľ /lia/ rodiny, aby v prípade náhlej straty príjmu v dôsledku vážnej situácie (smrť, ťažký úraz, dlhodobé ochorenie, invalidita a podobne) mohla rodina naďalej fungovať aj vďaka uplatnenej poistnej sume
b/ jednotlivci, aby v prípade náhlej straty príjmu v dôsledku nečakanej situácie (ťažký úraz s trvalými následkami, dlhodobá práceneschopnosť, invalidita) dokázali zabezpečiť svoju vlastnú existenciu bez odkázanosti na iných

 

Ako uzatvárame životné poistenie?

 
Základným predpokladom vhodne zvoleného životného poistenia je dôkladná analýza individuálnych potrieb seba a vlastnej rodiny alebo osôb, ktoré sú navzájom na sebe akýmkoľvek spôsobom závislé. Životný štandard aj riziká sú veľmi rozdielne u každého z nás. Oplatí sa preto poradiť s finančným agentom, nechať si vysvetliť možnosti jednotlivých poisťovní, vysvetliť svoje dôvody pre uzatvorenie poistnej zmluvy a po dôkladnom zvážení všetkých okolnosti pristúpiť k podpisu zmluvy. Pred samotným podpisom zmluvy je potrebné preštudovať si poistné podmienky, aké budú prípadné plnenia poisťovne, s akými výlukami treba počítať. Poistné zmluvy sú uzatvárané na dlhšie obdobie, obvykle aj niekoľko desiatok rokov, treba ju uzatvárať preto bez stresu, uvážlivo a zodpovedne.
 

Poistná zmluva sa uzatvára na dobu 5 rokov a dlhšie.

 

Zmluvné strany sú: 

- poisťovňa - s licenciou na poskytovanie životného poistenia

- poistník - dospelá osoba, ktorá uzatvára poistnú zmluvu a má povinnosť platiť poistné

- poistený - osoba alebo dieťa, na ktoré sa poistenie vzťahuje

- oprávnená osoba - osoba, alebo osoby s právom na poistné plnenie v prípade smrti poistenej osoby

 

Riziká:

- smrť

- úraz

- choroba

- trvalé následky úrazu

- pobyt v nemocnici, čiže hospitalizácia

- liečenie choroby alebo úrazu

- chirurgický zákrok

- invalidita

 

Poistná zmluva sa skladá z týchto neoddeliteľných súčastí

- návrh na uzavretie poistnej zmluvy, ktorý príslušná poisťovňa po preskúmaní prijme, zamietne, alebo príjme s určitými výlukami v súvislosti so zdravotným stavom poisteného

- všeobecné poistné podmienky, v ktorých sú definované základné pojmy, určené práva, povinnosti, výluky, spôsob plnenia v prípade poistných udalostí a podobne

 

Poistka je potvrdenie o riadnom uzavretí poistnej zmluvy. Vzniká po ukončení procesu skúmania návrhu poistnej zmluvy. a jeho akceptácii príslušnou poisťovňou.