O poistení domácnosti

Domácnosť je súbor hnuteľných vecí, ktoré tvoria zariadenie domu alebo bytu, teda:

- nábytok, svietidlá
- koberce, dekoračný textil
- veci osobnej potreby – šatstvo a obuv
- cennosti - drahé kovy, kamene, šperky
- umelecké predmety, starožitnosti, zbierky
- peniaze, vkladné a šekové knižky, platobné karty, cenné papiere, ceniny
- domáce elektrospotrebiče – biela technika
- výpočtová a audiovizuálna technika, anténne systémy, fotoapárty, filmovacie a optické prístroje
- športové potreby, hobby náradie a zariadenia

- ostatné – kuchynský riad, knihy, hračky, kozmetika, potraviny, veci v nebytových priestoroch patriacich k bytu a podobne.

 

Ako stanoviť poistnú sumu? Nepodpoistiť sa ani neprepoistiť

Poistnú sumu pre domácnosť by mal poistník stanoviť podľa jej skutočnej, reálnej hodnoty. To znamená, za akú sumu by v prípade totálnej škody zaobstaral nové rovnaké zariadenie domácnosti. Ak sa poistník rozhodne stanoviť si poistnú sumu výrazne nižšiu ako je reálna nová hodnota zariadenia, dochádza k podpoisteniu. Toto môže mať za následok, že poisťovňa bude krátiť poistné plnenie v prípade poistnej udalosti. Poistník v snahe platiť čo najnižšie poistné si musí byť vedomý možného nižšieho plnenia zo strany poisťovne. V opačnom prípade, kedy poistník určí vyššiu sumu zariadenia ako je jej reálna hodnota v očakávaní nadpriemerného poistného plnenia zo strany poisťovne v prípade poistnej udalosti, môže tiež dôjsť ku kráteniu vyplatenej sumy poistného plnenia. Poisťovňa prepláca skutočné náklady buď na opravu alebo obstaranie veci, ktorá je predmetom poistnej zmluvy. Platí zásada, že poistné plnenie je krátené v takom pomere k výške škody, v akom pomere je poistná suma k poistnej hodnote. 

Poistné riziká:

- požiar, priamy úder blesku, výbuch, zrútenie lietadla alebo jeho časti

- voda z vodovodného potrubia

- víchrica, krupobitie (ľadovec)

- tiaž (ťarcha) snehu, lavína

- povodeň, záplava

- zosuv pôdy, zrútenie skál a zemín

- pád stromov, stožiarov a iných predmetov

- zadymenie

- náraz vozidla, aerodynamický tresk

- zemetrasenie, výbuch sopky

- odcudzenie - krádež vlámaním alebo lúpež, vandalizmus

- zatečenie v dôsledku zrážok

Pripoistenia: 

- poistenie skla proti rozbitiu z akýchkoľvek príčin
- skrat elektromotora – škoda spôsobená elektrickým skratom, zhorenie motora v domácich elektrospotrebičoch
- poistenie automatickej práčky – „pokazenie“ automatickej práčky z akýchkoľvek príčin
- poistenie bicyklov mimo bytu ...

 Nadštandartné krytie:

- nepriamy úder blesku, prepätie – škody spôsobené zvýšeným napätím v elektrickej sieti, zvýšenou silou elektrického prúdu
- voda z akvária – škoda spôsobená vodou, unikajúcou z akvária
- výpadok elektrickej energie – znehodnotenie obsahu chladničky alebo mrazničky nepredvídaným výpadkom prúdu
- atmosférické zrážky – škoda spôsobená vniknutím zrážkovej vody na poistenú vec
- lom rúrok – pri prasknutí potrubia sa preplatí aj škoda vzniknutá na potrubí

 

Poistenie zodpovednosti za škodu

Jedná sa o škodu spôsobenú inému na veci, na zdraví alebo usmrtením ktorýmkoľvek členom domácnosti, napríklad vytopenie suseda, vypadnutie predmetu z okna, ktoré spôsobí zranenie okoloidúcim a pod.

 

Zabezpečenie domácnosti proti krádeži vlámaním

- bezpečnostný uzamykací systémom na vstupných dverách

- vstupné dvere a bezpečnostný štít by mal byť  odolný proti odvŕtaniu, prerazeniu, rozlomeniu a vyhmataniu

- prízemný byt alebo rodinný dom by mal mať zabezpečené okná, dvere vrátane balkónových dverí

 

O poistení nehnuteľnosti

Predmetom poistenia nehnuteľností sú:
- rekreačné chaty a chalupy
- bytové domy
- byty
- vedľajšie stavby – garáže, záhradné chatky, hospodárske budovy, ploty, oporné múry a podobne
- príslušenstvo stavieb – studne, žumpy, septiky, domáce vodárne, bazény, strojné a elektronické zariadenia a iné

 

Poistné riziká

 1. požiar, priamy úder blesku, výbuch, zrútenie lietadla alebo jeho časti
 2. voda z vodovodného potrubia
 3. víchrica, krupobitie (ľadovec)
 4. tiaž (ťarcha) snehu, lavína
 5. povodeň, záplava
 6. zosuv pôdy, zrútenie skál a zemín
 7. pád stromov, stožiarov a iných predmetov
 8. náraz vozidla, dym, aerodynamický tresk
 9. výbuch sopky, zemetrasenie
 10. odcudzenie - krádež stavebných súčastí, vandalizmus
 11. zatečenie v dôsledku zrážok

Nadštadardné krytie niektorých poisťovní:

- nepriamy úder blesku, prepätie – škody spôsobené zvýšeným napätím v elektrickej sieti, zvýšenou silou elektrického prúdu
- atmosférické zrážky – škoda spôsobená vniknutím zrážkovej vody na poistenú vec
- lom rúrok – pri prasknutí potrubia sa preplatí aj škoda vzniknutá na potrubí.

Pred uzatvorením poistnej zmluvy na poistenie nehnuteľnosti je veľmi dôležité dôkladne sa oboznámiť s konkrétnymi poistnými podmienkami vybranej poisťovne.