Ochrana osôb, zdravia, príjmu - životné poistenie

 
 

 

 

 

Životné poistenie prináša istotu finančného zabezpečenia v prípade nečakaných životných udalostí. V kombinácii so sporením ponúka navyše výhodné zhodnotenie vložených prostriedkov.

Prehľad životných poistení v kocke:

                                                  - rizikové životné poistenie bez sporiacej zložky

  a)  keď splácate hypotéku, úver

  b)  keď chránite seba v prípade choroby, úrazu, PN-ky, invalidity ...

  c)  keď chránite svojich blízkych aj po Vašej smrti

                                                    - investičné životné poistenie - poistenie so sporením formou investovania 

 a)  keď si chcete vytvoriť finančnú rezervu a zároveň zabezpečiť poistnú ochranu

 b)  keď sa rozhodnete investovať voľné finančné zdroje postupne vo forme splátok spolu s poistením

                                                    - kapitálové životné poistenie

 a)  keď chcete mať istotu v poistení aj bezpečných výnosoch (konzervatívni klienti)

 b)  keď nechcete investovať, ale chcete sporiť zároveň s poistením

                                                    - detské životné poistenie

 a)  keď myslite na finančnú budúcnosť svojich detí 

 b)  keď chránite svoje deti pre prípad nečakaných životných udalostí

                                                   -  vkladové poistenie (vhodné napríklad aj pre seniorov)

 a)  keď chcete zhodnotiť svoje úspory o garantovaný úrok

 b)  keď chcete zabezpečiť partnera/partnerku pre prípad svojho úmrtia

 

Ochrana majetku - auta, nehnuteľnosti  (domu, bytu, domácnosti)

  

- povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel - PZP- povinnosť jeho uzatvorenia vzniká uvedením vozidla do prevádzky v Slovenskej republike. Porušením tejto povinnosti riskujete pokutu 3.300,- € a v prípade zavinenia nehody plnú náhradu škody na majetku aj na zdraví.

- havarijné poistenie motorových vozidiel - dobrovoľné poistenie tzv. kasko, ktorého úlohou je poskytnúť poistné plnenie majiteľovi motorového vozidla v prípade poistnej udalosti, teda v prípade poškodenia, zničenia alebo odcudzenia (krádeže) motorového vozidla. 

- poistenie nehnuteľnosti (domu, bytu, domácnosti) - slúži pre ochranu v prípade  prírodných katastrof, vandalizmu alebo iných nečakaných situácií. V rámci tohto poistenia možno dojednať i zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti, pri ktorom sú kryté škody voči tretím osobám na živote a zdraví, na majetku alebo iné majetkové škody, za ktoré poistený zodpovedá ako vlastník nehnuteľnosti. Poistenie nehnuteľnosti vyžaduje banka poskytujúca hypotekárny úver. Rodinný dom či byt  predstavuje pre každého istotu "strechy nad hlavou". Strata tejto istoty môže mať fatálne následky. Výber kvalitného poistenia je nesmierne dôležitý.

 

Cestovné poistenie

  

 

 

 

 

Na istotu aj v zahraničí treba myslieť ešte pred vycestovaním. Cestovné poistenie rozhodne stojí menej ako nepredvídané výdavky v zahraničí spojené s ambulantným ošetrením, prepravou a pobytom v nemocnici alebo prípadným riešením poškodenej batožiny a pod.

 

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú pri výkone povolania

 

 

 

 

 

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania chráni zamestnanca v prípade, ak  zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním spôsobí škodu, za ktorú zamestnanec zodpovedá v zmysle platného Zákonníka práce, resp. iného všeobecne záväzného právneho predpisu SR, upravujúceho pracovný vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Poistenie si môže uzavrieť zamestnanec a platí na celom území Európy. Skupinové poistenie môže uzatvoriť zamestnávateľ v prospech svojich zamestnancov. Poistná suma by mala zodpovedať výške škody, ktorú maximálne môže zamestnávateľ požadovať od zamestnanca na úhradu podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov, t. j. mala by zodpovedať štvornásobku resp. trojnásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca.