Životné poistenie - poistná ochrana pre prípad nečakaných udalostí

11.11.2014 16:36
Kedy a prečo potrebujeme životné poistenie?

 

1. Pre vytvorenie finančnej rezervy pre rôzne životné udalosti:

- štart detí do života (narodenie, začiatok školy, študijné výdavky, ukončenie štúdia - maturita, promócie, veno ...)

- splnenie cestovateľského sna, cesta okolo Európy, sveta

- kúpa nového auta

- kúpa bytu, domu, stavba vlastného rodinného hniezda

- vklad do podnikania - financovanie zaujímavého biznis plánu

- sporenie k starobného dôchodku pre dôstojnú starobu bez závislosti od iných

2. Pre ochranu rodiny finančným zabezpečením pri nečakaných udalostiach

- strata príjmu živiteľa rodiny z dôvodu jeho náhlej smrti, obmedzenej schopnosti pracovať po úraze či ťažkej chorobe, strate zamestnania a podobne

- splatenie dlhov, úverov, pôžičiek

- úhrada výdavkov na liečenie pri náhlych a vážnych chorobách, náhrada príjmu z dôvodu výpadku počas práceneschopnosti

 

Ako uzatvárame životné poistenie?

 
Základným predpokladom vhodne zvoleného životného poistenia je dôkladná analýza individuálnych potrieb seba a vlastnej rodiny alebo osôb, ktoré sú navzájom na sebe akýmkoľvek spôsobom závislé. Životný štandard aj riziká sú veľmi rozdielne u každého z nás. Oplatí sa preto poradiť s finančným agentom, nechať si vysvetliť možnosti jednotlivých poisťovní, vysvetliť svoje dôvody pre uzatvorenie poistnej zmluvy a po dôkladnom zvážení všetkých okolnosti pristúpiť k podpisu zmluvy. Pred samotným podpisom zmluvy je potrebné preštudovať si poistné podmienky, aké budú prípadné plnenia poisťovne, s akými výlukami treba počítať. Poistné zmluvy sú uzatvárané na dlhšie obdobie, obvykle aj niekoľko desiatok rokov, treba ju uzatvárať preto bez stresu, uvážlivo a zodpovedne.
 

Poistná zmluva sa uzatvára na dobu 5 a dlhšie.

Zmluvné strany sú: 

- poisťovňa - s licenciou na poskytovanie životného poistenia

- poistník - dospelá osoba, ktorá uzatvára poistnú zmluvu a má povinnosť platiť poistné

 - poistený - osoba alebo dieťa, na ktoré sa poistenie vzťahuje

 - oprávnená osoba - osoba, alebo osoby s právom na poistné plnenie v prípade smrti poistenej osoby

Riziká:

- smrť

- úraz

- choroba

- trvalé následky úrazu

- pobyt v nemocnici

- liečenie choroby alebo úrazu

- chirurgický zákrok

- invalidita

 

Poistná zmluva sa skladá z týchto neoddeliteľných súčastí

- návrh na uzavretie poistnej zmluvy, ktorý príslušná poisťovňa po preskúmaní prijme, zamietne, alebo príjme s určitými výlukami v súvislosti so zdravotným stavom poisteného

- všeobecné poistné podmienky, v ktorých sú definované základné pojmy, určené práva, povinnosti, výluky, spôsob plnenia v prípade poistných udalostí a podobne

Poistka je potvrdenie o riadnom uzavretí poistnej zmluvy. Vzniká po ukončení procesu skúmania návrhu poistnej zmluvy. a jeho akceptácii