Rozdiely medzi štátnym a zmiešaným starobným dôchodkom v kocke

24.08.2014 13:23

 

  • osoby, ktoré sú v I. pilieri, sú osoby dôchodkovo poistené a sú poistencami,
  • osoby, ktoré sú v II. pilieri, sú sporiteľmi,
  • v I. pilieri možno byť bez tohto, aby bola daná osoba aj v II. pilieri (poistenec nemusí byť sporiteľom), ale v II. pilieri nikto nemôže byť bez toho, aby nebol zúčastnený aj v I. pilieri (sporiteľ je aj poistencom),
  • osoba, ktorej prvý krát vzniklo dôchodkové poistenie (napr. začala vykonávať činnosť zamestnanca alebo jej vzniklo povinné dôchodkové poistenie ako samostatne zárobkovo činnej osobe) platí poistné do Sociálnej poisťovne a je teda dôchodkovo poistená, čiže je poistenec. Táto osoba môže, ale nemusí byť v II. pilieri. Ak je II. pilieri, celková odvedená suma sa rozdelí medzi I. a II. pilier v pomere stanovenom zákonom, aktuálne 14% a 4%.


Základný rozdiel medzi I. pilierom (dôchodkové poistenie) a II. pilierom (starobné dôchodkové sporenie):

  • I. pilier je priebežne financovaný a vybrané poistné sa používa na výplatu dôchodkov pre súčasných dôchodcov, tento systém je solidárny
  • II. pilier je kapitalizačný, sporitelia si sporia na budúci dôchodok na svojom osobnom dôchodkovom účte, úspory v II. pilierimajetkom sporiteľa
  • výška dôchodku z II. piliera závisí od výšky úspor na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa (zaslúžený dôchodok)
  • ak sporiteľ II. piliera zomrie počas počas sporenia, úspory na jeho osobnom dôchodkovom účte sú vyplatené oprávnenej osobe, ktorú si určil v zmluve. Aj oprávnené osoby neurčil, sú predmetom dedenia.

 

Dôchodkovo poistená osoba (len I. pilier) platí poistné na dôchodkové poistenie len do Sociálnej poisťovne vo výške 18% z vymeriavacieho základu. Starobný dôchodok bude poberať len zo Sociálnej poisťovne. 

Sporiteľ (zúčastnený v I. aj II. pilieri):

  • jeho poistné na dôchodkové poistenie odvedené do Sociálnej poisťovne rozdelí Sociálna poisťovňa v pomere 14 % : 4 % (14 % ostáva v Sociálnej poisťovni, zvyšné 4 % postúpi dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá ich ako dôchodkové jednotky zaeviduje na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa)
  • dôchodok bude poberať z dvoch zdrojov - výška dôchodku z II. piliera bude závislá najmä od výšky nasporených prostriedkov a dôchodok z I. piliera bude dostávať primerane znížený podľa toho, ako dlho bol v II. pilieri a koľko percent v tom období odvádzal do II. piliera.