Kto a kedy môže vstúpiť do 2. piliera?

24.08.2014 14:08

Osoby, ktoré boli aspoň raz dôchodkovo poistené (čiže boli aspoň raz zamestnaní alebo im vznikla povinnosť povinných odvodov zo samostatnej zárobkovej činnosti), sa môžu rozhodnúť pre vstup do II. piliera do dovŕšenia veku 35 rokov. Po vstupe do II. piliera už z neho nie je možné vystúpiť.

Sociálna poisťovňa je povinná do 180 dní od vzniku prvej účasti na dôchodkovom poistení, vzniknutej po 31. decembri 2012, písomne informovať dotknutú osobu (tzv. „prvopoistenca“) o jej práve na uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.

Osoby, ktoré v období od 1.4.2012 do 31.12.2012 po prvýkrát vstúpili na trh práce a stali sa dôchodkovo poistené, sa automaticky stali i sporiteľmi, pričom majú možnosť vystúpiť z tohto systému do dvoch rokov od ich automatického zaradenia do II. piliera.