Hypotekárne úvery - základné informácie

16.10.2014 21:45

Čo je vlastne hypotekárny úver?

Hypotekárny úver je dlhodobý úver so splatnosťou 4-30 rokov. Je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti na území SR. Tento úver poskytujú banky fyzickým osobám na nákup výstavbu a zmeny dokončených stavieb a ich údržbu.

Financované nehnuteľnosti sa musia nachádzať na území SR a musia byť určené na celoročné bývanie (byty a rodinné domy).

Na čo sa dá hypotekárny úver použiť?

 • kúpa nehnuteľnosti do osobného vlastníctva (byt, rodinný dom)
 • výstavba nehnuteľnosti, prípadne jej zmena (prístavby, nadstavby, zmeny bytových jadier...)
 • rekonštrukcia nehnuteľnosti
 • údržba nehnuteľností
 • kúpa stavebného pozemku (len tuzemské nehnuteľnosti v ktorých je viac ako polovica plochy určená na bývanie)
 • splatenie predtým poskytnutých úverov použitých na investíciu do nehnuteľnosti, poskytnutých stavebnými sporiteľňami, prípadne štátnym rozvojom bývania alebo inou bankou

Na čo sa hypotekárny úver nedá použiť?
 • na vysporiadanie dedičských podielov
 • na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • na preúverovanie stavebných úverov na hypotekárne úvery s poskytnutím štátneho príspevku

Ako dlho je možné hypotekárny úver splácať?

Hypotekárne úvery sa splácajú 4-30 rokov. Horná hranica splácania úverov nie je v každej banke rovnaká. Maximálna dĺžka splácanie úveru môže byť stanovená na 20 alebo 30 rokov, prípadne na dobu, keď žiadateľ o úver dosiahne dôchodkový vek.

   

Čo úroková sadzba?

Pri stanovení úrokovej sadzby sa vychádza z aktuálnej situácie na trhu ( v súčasnosti cca 2,5-3,5%) Táto sadzba môže byť ešte znížená o 0% (štátny príspevok) Práve štátny príspevok robí hypotekárne úvery zaujímavými.

Úroková sadzba sa však môže v priebehu splácania úveru meniť. Podmienky zmeny sadzby sú v jednotlivých bankách rozdielne. Sadzby sú spravidla fixované na dobu 5 rokov.


Ako je úver zabezpečený?

 • Zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti v prospech banky
 • Vinkulácia poistnej sumy z poistenia nehnuteľnosti - predmetu záložného práva, minimálne vo výške poskytnutého hypotekárneho úveru
 • Vinkulácia poistnej sumy z rizikového alebo kapitálového životného poistenia poberateľa úveru minimálne vo výške poskytnutého úveru (nevyžaduje sa bezpodmienečne v každej banke na rozdiel od poistenia nehnuteľnosti, ktoré je nevyhnutné. Životné poistenie sa môže vyžadovať v závislosti od počtu rokov splácania úveru, výšky úveru a iných okolností...)
  

Akou nehnuteľnosťou možno ručiť?

 • nachádza na území SR
 • je vo vlastníctve klienta alebo tretej osoby
 • je komerčne využiteľná (dobre predajná, resp. prenajímateľná)
 • môže byť aj v bezpodielovom spoluvlastníctve
 • budúcou alebo rozostavanou stavbou (môže však ísť len o rodinný dom. Rozostavaným bytom ručiť nemožno!!!!)
 • na nehnuteľnosti nesmie existovať záložné právo v prospech tretej osoby
 • je poistená
 • majetkovo - právne vysporiadaná nehnuteľnosť so splnenou daňovou povinnosťou.
 • je ocenená bankou akceptovaným znalcom