Dôchodok z II. piliera

Prvé lastovičky - poisťovňa UNION, ALLIANZ-Slovenská poisťovňa a GENERALI - získali licenciu od Národnej banky Slovenska na vyplácanie dôchodkov z II. piliera

                                                                                        

 

 

Základná charakteristika dôchodku z II. piliera

Starobné dôchodkové sporenie je sporenie v zmysle zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, ktorého účelom je spolu so starobným poistením podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe a pozostalým pre prípad smrti.

Zo starobného dôchodkového sporenia sa vypláca:

 • Starobný dôchodok
  Podmienkou vyplácania starobného dôchodku je dovŕšenie dôchodkového veku. 

 • Predčasný starobný dôchodok
  Podmienkou vyplácania predčasného starobného dôchodku je
  - vznik nároku sporiteľa na výplatu predčasného starobného dôchodku z I. piliera alebo
  - súčet súm predčasného starobného dôchodku z I. piliera a doživotného predčasného starobného dôchodku z II. piliera ku dňu začatia ich vyplácania vyšší ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

 • Pozostalostný dôchodok
  - vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok
  - sirotský dôchodok

 • Výnos z investovania

O starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok z II. piliera môže sporiteľ požiadať v miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne alebo v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, v ktorej má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.

V prípade, že sporiteľ ešte nepoberá predčasný starobný dôchodok z I. piliera (vyplácaný Sociálnou poisťovňou), môže požiadať o predčasný starobný dôchodok z II. piliera len v Sociálnej poisťovni.

Po podaní žiadosti vystaví dôchodková správcovská spoločnosť, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, certifikát o výške nasporených prostriedkov na osobnom dôchodkovom účte.

Sociálna poisťovňa zašle sporiteľovi nasledujúci deň od vyhotovenia certifikátu ponukový list s ponukami jednotlivých dôchodkov. Spôsob zaslania ponukového listu sporiteľ určí v žiadosti o dôchodok (listinne alebo elektronicky).

Zo starobného dôchodkového sporenia sa vypláca starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok formou:

 • doživotného dôchodku
 • dočasného dôchodku
 • programového výberu

Doživotný dôchodok sa vypláca poberateľovi tohto dôchodku do jeho smrti, na základe zmluvy o poistení dôchodku, ktorú sporiteľ uzatvorí so životnou poisťovňou. V tejto zmluve sa môže dohodnúť aj pozostalostné krytie a zvyšovanie dôchodku.

Popri doživotnom dôchodku môže sporiteľ, za podmienok ustanovených zákonom o starobnom dôchodkovom sporení, poberať aj dočasný dôchodok a programový výber. O splnení podmienok na vyplácanie dôchodku formou dočasného dôchodku, resp. programového výberu je informovaný prostredníctvom ponukového listu.

Dočasný dôchodok sa vypláca poberateľovi tohto dôchodku počas obdobia dohodnutého v zmluve o poistení dôchodku, ktorú uzatvorí so životnou poisťovňou (5, 7 alebo 10 rokov).

Programový výber sa vypláca poberateľovi tohto dôchodku, na základe dohody, ktorú uzatvorí s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. V tejto dohode sporiteľ určí mesačnú sumu tohto dôchodku alebo dobu vyplácania.

Podmienky vyplácania dočasného dôchodku a programového výberu:

 • a) súčet súm doživotných dôchodkov z oboch pilierov musí byť vyšší ako dôchodok, na ktorý by mal sporiteľ nárok, ak by v II. pilieri nikdy nebol a zároveň
 • b) súčet súm všetkých doživotných dôchodkov (I. pilier, II. pilier, pozostalostné dôchodky, výsluhové dôchodky, dôchodky z cudziny...) je vyšší ako fiktívny starobný dôchodok z I. piliera získaný za 42 rokov dôchodkového poistenia pri hodnote priemerného osobného mzdového bodu rovnej 1,25.

V prípade, ak sporiteľ nemá znížený dôchodok z I. piliera z dôvodu účasti v II. pilieri (napr. ak sa sporiteľ stal poberateľom starobného dôchodku z I. piliera pred vstupom do II. piliera):

 • a) súčet súm doživotne vyplácaných dôchodkov (I. pilier, II. pilier, pozostalostné dôchodky, výsluhové dôchodky, dôchodky z cudziny...), je vyšší ako 4-násobok sumy životného minima a zároveň
 • b) minimálne 50 % nasporenej sumy sa použije na zakúpenie doživotného dôchodku.

Vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok sa vyplácajú zo starobného dôchodkového sporenia za podmienok ustanovených zákonom č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účelom vdovského dôchodku z II. piliera je zabezpečiť vdove príjem v prípade úmrtia jej manžela. Účelom vdoveckého dôchodku je zabezpečiť vdovcovi príjem v prípade úmrtia jeho manželky. Účelom sirotského dôchodku je sirote zabezpečiť príjem v prípade úmrtia jej rodiča alebo osvojiteľa.

 

Dedenie vo výplatnej fáze starobného dôchodkového sporenia

Doživotný dôchodok

Nevyčerpaný doživotný dôchodok

Ak poberateľ doživotného dôchodku zomrie počas prvých 7 rokov jeho poberania, zostatok sumy, ktorá mala byť vyplatená počas týchto 7 rokov, životná poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe, ktorú si sporiteľ určí v zmluve o poistení dôchodku. Ak takáto osoba nebola určená, nevyplatená suma je predmetom dedenia.

Pozostalostné krytie

Sporiteľ môže v zmluve o poistení dôchodku dohodnúť aj pozostalostné krytie. V prípade úmrtia poberateľa doživotného dôchodku, životná poisťovňa vypláca pozostalej osobe (vdova, vdovec, sirota) pozostalostný dôchodok počas dohodnutej doby, a to jeden alebo dva roky.

Dočasný dôchodok

Ak poberateľ dočasného dôchodku zomrie skôr ako mu bude vyplatená celá dohodnutá suma, nevyplatená suma nie je predmetom dedenia.

Programový výber

Ak poberateľ programového výberu zomrie skôr ako mu bude vyplatená celá dohodnutá suma, nedočerpaná suma sa vyplatí oprávnenej osobe, ktorú si sporiteľ určil v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. Ak takáto osoba nebola určená, nevyplatená suma je predmetom dedenia.

Výnos z investovania

Výnos z investovania nie je dôchodok starobného dôchodkového sporenia. Vypláca sa sporiteľovi, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, nepožiadal o dôchodok z II. piliera a v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení si dohodol vyplácanie tohto výnosu s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ktorej je sporiteľom.

Výnos z investovania pravidelne vypláca dôchodková správcovská spoločnosť sporiteľovi z výnosov z majetku sporiteľa v dôchodkovom fonde. Ponuka na výplatu výnosu z investovania nie je obsiahnutá v ponukovom liste.

 

 

 Financie sporiteľov spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS):

 

 • AXA d.s.s., a.s.
 • Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • AEGON d.s.s., a.s.
 • DSS Poštovej banky d.s.s., a.s.
 • ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • VÚB Generali d.s.s., a.s

Výška dôchodku z 2 . piliera závisí od:

 • zaplatenej výšky príspevkov na starobné dôchodkové sporenie na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa
 • dĺžky sporenia
 • miery zhodnotenia týchto príspevkov a
 • od zvoleného spôsobu poberania dôchodku starobného dôchodkového sporenia.

Ako vybaviť starobný dôchodok z 2. piliera                                                                      

Komu podať žiadosť o výplatu starobného dôchodku z II. piliera

Ak sporiteľovi ešte nevznikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku z I. piliera, žiadosť o predčasný starobný dôchodok z II. piliera, môže podať sporiteľ iba v sociálnej poisťovni.

Ak sporiteľovi vnikol nárok na výplatu starobného alebo predčasného starobného dôchodku, môže podať sporiteľ žiadosť v sociálnej poisťovni alebo v dôchodcovskej správcovskej spoločnosti, kde je tento žiadateľ sporiteľom.

 

Aké doklady preukazuje žiadateľ

- platný občiansky preukaz alebo cestovný pas

- prípadne potvrdenie o občianskom preukaze

- rodný list dieťaťa u žien pre účel preukázania národku na znížený dôchodkový vek

- doklad, ktorým sa preukazuje zamestnanie zaradené do I. pracovnej kategórie, do I. a) alebo II. kategórie 

- doklad od inštitúcie vyplácajúcej dôchodok zo silového rezortu

- doklad od inštitúcie vyplácajúcej dôchodok z cudziny, k nemu zároveň výpis z účtu pre účely preukázania poberania dôchodku z cudziny

 

Podrobný manuál k starobným dôchodkom z 2.piliera pošleme na požiadanie na Váš email, tu je krátka ukážka:

 

 

 

 

  Pohoda v každej fáze života

Rozdiel medzi I. a II. pilierom dôchodkového starobného sporenia

Rozdiely medzi štátnym a zmiešaným starobným dôchodkom v kocke

24.08.2014 13:23
  osoby, ktoré sú v I. pilieri, sú osoby dôchodkovo poistené a sú poistencami, osoby, ktoré sú v II. pilieri, sú sporiteľmi, v I. pilieri možno byť bez tohto, aby bola daná osoba aj v II. pilieri (poistenec nemusí byť sporiteľom), ale v II. pilieri nikto nemôže byť...

O 2. pilieri treba vedieť

Poplatky v 2. pilieri

17.02.2015 13:59
Dôchodková správcovská spoločnosť si účtuje poplatky za: správu dôchodkového fondu, vedenie osobného dôchodkového účtu, zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde. Po 1.4.2012 sa zmenila výška aj podmienky poplatkov, vo všetkých prípadoch v prospech sporiteľa. Výška...

Súkromný dôchodok z 2. piliera pre a proti

19.12.2014 11:06
Výhody a nevýhody vstupu do 2. piliera Váš dôchodok z 1. piliera bude závisieť od počtu odpracovaných rokov, mzdy počas vášho celého pracovného života a od vývoja slovenskej ekonomiky (ktorý sa nedá vopred zaručiť). Dôchodok z 1. piliera sa dá ľahšie predvídať ako dôchodok z 2. piliera,...

Kto a kedy môže vstúpiť do 2. piliera?

24.08.2014 14:08
Osoby, ktoré boli aspoň raz dôchodkovo poistené (čiže boli aspoň raz zamestnaní alebo im vznikla povinnosť povinných odvodov zo samostatnej zárobkovej činnosti), sa môžu rozhodnúť pre vstup do II. piliera do dovŕšenia veku 35 rokov. Po vstupe do II. piliera už z neho...

Najčastejšie otázky k starobnému dôchodku z 2. piliera

zdroj: Sociálna poisťovňa

Kedy môžem požiadať o dôchodok z II. piliera?

 • Na starobný dôchodok z II. piliera budete mať nárok od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšite dôchodkový vek. O predčasný starobný dôchodok môžete požiadať najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku. Podmienkou poberania predčasného starobného dôchodku z II. piliera je poberanie predčasného starobného dôchodku z I. piliera alebo v úhrne s predčasným starobným dôchodkom z II. piliera v sume vyššej ako 1,2 - násobok sumy životného minima.

 

Kedy dosiahnem dôchodkový vek?

 • Zistite si, kedy dosiahnete dôchodkový vek. Kalkulačku na výpočet dôchodkového veku nájdete na webovom sídle Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk v záložke „Dôchodca“.
 • Premyslite si, kedy chcete ísť do dôchodku. V prípade neskoršieho odchodu do dôchodku môžete získať vyšší dôchodok.

 

Ako požiadam o dôchodok z II. piliera?

 • O dôchodok z II. piliera môžete požiadať v Sociálnej poisťovni alebo vo Vašej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS). V prípade, že chcete žiadať o predčasný starobný dôchodok z II. piliera a ešte nepoberáte predčasný starobný dôchodok z I. piliera, o tento dôchodok môžete požiadať len v Sociálnej poisťovni.
 • Následne Vám Sociálna poisťovňa zašle poštou alebo elektronicky (formu zaslania si zvolíte pri žiadaní o dôchodok) ponukový list s ponukami dôchodkov. Platnosť ponúk je 30 kalendárnych dní a bude vyznačená na ponukovom liste.
 • Ak si vyberiete jednu z ponúk, kontaktujte príslušnú poisťovňu (a/alebo DSS). Kontaktné údaje nájdete v ponukovom liste.
 • V prípade, že si z predložených ponúk počas ich platnosti žiadnu nevyberiete, o dôchodok môžete bezplatne požiadať kedykoľvek neskôr.

 

Aký vysoký dôchodok z II. piliera môžem očakávať?

 • Najskôr si zistite výšku nasporenej sumy na svojom osobnom dôchodkovom účte. Môžete tak urobiť pomocou výpisu z Vášho osobného dôchodkového účtu alebo prostredníctvom elektronického prístupu k nemu.
 • Oboznámte sa s rôznymi formami vyplácania dôchodkov z II. piliera.
 • V prípade, že jednotlivé formy vyplácania dôchodkov z II. piliera sú pre Vás komplikované, požiadajte o pomoc svojich blízkych. Konzultujte s nimi výhody a nevýhody produktov vzhľadom na Vaše potreby.

 

Aké formy vyplácania dôchodkov z II. piliera existujú?

 • Z II. piliera sa vypláca

  · doživotný dôchodok
  · dočasný dôchodok
  · programový výber

   

  Doživotný dôchodok a dočasný dôchodok vyplácajú poisťovne. Programový výber vyplácajú DSS. Základným dôchodkom, určeným pre väčšinu sporiteľov, je doživotný dôchodok. 

Čo ak mi žiadna poisťovňa neponúkne doživotný dôchodok?

 • Ak Vám žiadna z poisťovní neponúkne doživotný dôchodok, znamená to, že Vaša nasporená suma nepostačuje na nákup takéhoto dôchodku. V tomto prípade budete mať nárok na špecifický programový výber alebo dočasný dôchodok určený pre sporiteľov, ktorí majú nasporenú malú sumu. 

 

Čo ak mám záujem o programový výber alebo dočasný dôchodok?

Na tieto formy výplaty dôchodku potrebujete splniť nasledovné podmienky:

 • súčet súm doživotných dôchodkov z oboch pilierov musí byť vyšší ako dôchodok, na ktorý by ste mali nárok, ak by ste nikdy v II. pilieri neboli,
 • súčet súm doživotných dôchodkov z oboch pilierov je vyšší ako Váš fiktívny starobný dôchodok z I. piliera získaný za 42 rokov dôchodkového poistenia pri hodnote POMB rovnej 1,25. 

Ak nemáte dôchodok z I. piliera znížený z titulu účasti v II. pilieri (napr. stali ste sa poberateľom starobného dôchodku, pred vstupom do II. piliera) máte nárok na programový výber alebo dočasný dôchodok po splnení nasledovných podmienok:

 • súčet súm Vašich doživotne vyplácaných dôchodkov (I. pilier, II. pilier, výsluhové dôchodky, dôchodky z cudziny), je vyšší ako 4 – násobok sumy životného minima,
 • minimálne 50 % nasporenej sumy musíte použiť na zakúpenie doživotného dôchodku. 

 

Čo je POMB?

 • Priemerný osobný mzdový bod vyjadruje vzťah medzi Vašou mzdou a mzdou v hospodárstve počas celej Vašej kariéry. Ak je Váš POMB vyšší / nižší ako 1, znamená to, že Vaša priemerná mzda, počas celej Vašej kariéry, bola vyššia / nižšia, ako priemerná mzda v hospodárstve. Ak je Váš POMB vyšší ako 1,25 znamená to, že Váš dôchodok z I. piliera sa v rámci solidarity redukuje v prospech tých poistencov, ktorí zarábali menej, ako priemernú mzdu (majú POMB nižšie ako 1). 

 

Ako si zvýšim šancu, že budem môcť poberať programový výber alebo dočasný dôchodok?

 • Jednou z možností je doplatenie poistného na dôchodkové poistenie napr. za obdobie štúdia, za obdobie zaradenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie alebo za obdobie čerpania rodičovskej dovolenky a pod., ktoré Vám môže zvýšiť dôchodok z I. piliera. V prípade, že Vám bol priznaný dôchodok z I. piliera a ďalej pracujete, môžete raz ročne požiadať Sociálnu poisťovňu o tzv. prepočet sumy dôchodku, čo Vám umožní zvýšiť si sumu dôchodku vyplácaného z I. piliera. O tento prepočet môžete požiadať aj v prípade, že ste po priznaní dôchodku z I. piliera prestali pracovať.

 

Pre koho sú určené dôchodky v režime malá nasporená suma?

 • Dôchodky v režime malá nasporená suma sú určené pre tých sporiteľov, ktorých nasporená suma nepostačuje na výplatu doživotného dôchodku. To, či Vaša nasporená suma nie je dostatočná na výplatu doživotného dôchodku sa dozviete z ponukového listu. Ponukový list Vám zašle Sociálna poisťovňa po tom, ako požiadate o dôchodok. Ak Vaša nasporená suma nebude postačovať na výplatu doživotného dôchodku, automaticky dostanete ponuky na programový výber a / alebo dočasný dôchodok v režime malá nasporená suma. 

 

Aký vysoký dôchodok môžem v tomto prípade očakávať?

 • Každá poisťovňa bude vyplácať doživotné dôchodky od určitej minimálnej sumy. Z týchto minimálnych súm vyplácaných doživotných dôchodkov sa vyberie prostredná hodnota, ktorá bude zároveň maximálnou sumou dôchodkov vyplácaných v režime malá nasporená suma. Túto hodnotu Sociálna poisťovňa každoročne k 1. januáru určí a zverejní na svojom webovom sídle. Táto suma bude platiť pre všetkých, ktorí si dohodnú výplatu dôchodkov v režime malá nasporená suma v danom kalendárnom roku. Dohodnutá suma vyplácaného dôchodku v režime malá nasporená suma sa poberateľovi počas obdobia výplaty nemení. 

 

Ako dlho sa mi bude takýto dôchodok vyplácať?

 • V prípade dočasného dôchodku v režime malá nasporená suma uvidíte dĺžku obdobia výplaty priamo v ponukovom liste. Tá bude závisieť od výšky Vašej nasporenej sumy a od maximálnej výšky mesačného dôchodku vyplácaného v tomto režime. Pri programovom výbere v režime malá nasporená suma Vaše prostriedky zostávajú v dôchodkovom fonde v DSS. Hodnota Vašich úspor sa teda v závislosti od zhodnotenia Vášho fondu každodenne mení. Z tohto dôvodu Vám DSS nevie zmluvne garantovať dĺžku obdobia výplaty. Programový výber v režime malá nasporená suma Vám bude vyplácať dovtedy, kým sa Vám úspory na Vašom osobnom dôchodkovom účte nevyčerpajú. 

 

Môžem po uzatvorení zmluvy s poisťovňou svoj výber zmeniť?

 • V prípade, že si z ponukového listu vyberiete ponuku, na základe ktorej uzatvoríte zmluvu s poisťovňou, svoj výber poisťovne ako aj dôchodkového produktu už nemôžete zmeniť.

 

Môžem si vybrať ponuku od ľubovoľnej poisťovne?

 • Výber poisťovne je iba Vaše rozhodnutie. Nezáleží na tom, v ktorej DSS ste si sporili. 

 

Môžem poberať viac ako jeden doživotný alebo dočasný dôchodok?

 • Poberať môžete najviac jeden doživotný dôchodok a jeden dočasný dôchodok. Ak chcete mať doživotný dôchodok aj dočasný dôchodok, nemusíte tieto dva dôchodky poberať z tej istej poisťovne.

 

Môžem poberať programový výber od ľubovoľnej DSS?

 • Programový výber môžete vždy poberať od DSS, v ktorej ste sporiteľom. V prípade, že nedostanete ponuku na programový výber od DSS, z ktorej by ste si chceli nechať vyplácať programový výber, môžete do tejto DSS prestúpiť po uplynutí platnosti ponúk nasledovným spôsobom:

  1. osobne požiadajte Sociálnu poisťovňu v pobočke príslušnej podľa miesta Vášho pobytu o vydanie akceptačného listu,
  2. pri uzatváraní zmluvy s novou DSS predložte originál akceptačného listu,
  3. Vaša nová DSS Vás bude informovať o úspešnom prestupe.

 

Z akého dôchodkového fondu sa mi bude vyplácať programový výber?

 • Programový výber sa Vám môže vyplácať len z dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu. 

 

Čo ak som si platil aj dobrovoľné príspevky?

 • Obdobne ako pri doživotnom dôchodku a dočasnom dôchodku, môžete mať uzatvorenú iba jednu dohodu, na základe ktorej sa Vám bude vyplácať programový výber. Výnimkou z tohto pravidla je prípad, ak ste si platili aj dobrovoľné príspevky. Tieto si môžete nechať vyplatiť programovým výberom, ak ste už dovŕšili dôchodkový vek alebo poberáte predčasný starobný dôchodok. V tomto prípade môžete mať dve dohody, na základe ktorých sa Vám bude vyplácať dôchodok programovým výberom. 

 

Čo ak si počas 30 dní platnosti ponukového listu nestihnem vybrať žiadnu ponuku?

 • Ak si z ponukového listu nestihnete v lehote platnosti ponúk vybrať žiadnu ponuku, môžete opätovne požiadať o dôchodok. To isté platí, ak sa rozhodnete svoj odchod do dôchodku odložiť. 

 

Ako často sa mi dôchodok z II. piliera bude vyplácať?

 • Dôchodok z II. piliera sa Vám bude vyplácať mesačne – tak ako to je i v I. pilieri. Na rozdiel od I. piliera sa dôchodky z II. piliera nevyplácajú mesačne popredu, ale mesačne pozadu. 

 

Je možné moje dôchodkové úspory z II. piliera dediť?

 • V zmluve o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s DSS máte právo určiť si oprávnenú osobu, resp. viaceré osoby, ktorým sa majetok vyplatí v prípade Vašej smrti. Ak si neurčíte oprávnenú osobu, nasporená suma bude predmetom dedenia podľa Občianskeho zákonníka. Navyše, ak je oprávnená osoba alebo dedič sporiteľom, môže si dať uvedený majetok na základe žiadosti previesť na svoj osobný dôchodkový účet v DSS. To isté platí aj v prípade smrti sporiteľa, ktorý už síce dovŕšil dôchodkový vek, ale o dôchodok z II. piliera ešte nepožiadal, keďže takýto sporiteľ je stále vo fáze sporenia. 
 • Vo výplatnej fáze v prípade vyplácania doživotného dôchodku je poskytovaná 7 ročná garancia. Ak ako poberateľ dôchodku zomriete počas prvých 7 rokov, zostatok sumy, ktorá mala byť vyplatená počas týchto 7 rokov poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe, ktorú ste si určili v zmluve s poisťovňou. Ak ste tak neurobili alebo takáto osoba zomrela, nevyplatená suma za toto obdobie je predmetom dedenia. Ak podpíšete zmluvu s poisťovňou, ale zomriete skôr, ako Vám vznikne nárok na výplatu prvého dôchodku, celá nasporená suma, za ktorú ste si tento dôchodok zakúpili, je predmetom dedenia.
 • Pri programovom výbere je možné dediť nevyplatené prostriedky. Získa ich oprávnená osoba, ktorú ste si určili v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. Ak ste tak neurobili alebo takáto osoba zomrela, je Váš majetok predmetom dedenia – t.j. dedí sa podľa Občianskeho zákonníka.
 • Dočasný dôchodok tvorí akúsi alternatívu voči programovému výberu. Môže byť vyplácaný po dobu 5, 7 alebo 10 rokov. Ak počas jeho poberania zomriete skôr, ako Vám bude vyplatený posledný dohodnutý dôchodok, nevyplatená suma nie je predmetom dedenia
 • Ak si pri podpise zmluvy s poisťovňou dohodnete aj pozostalostné krytie a v čase Vášho úmrtia už nebudete mať pozostalých alebo títo zomrú počas obdobia výplaty pozostalostného dôchodku, nevyplatená suma určená na výplatu pozostalostného dôchodku je predmetom dedenia
 • Ak si nebudete chcieť čerpať svoje dôchodkové úspory prostredníctvom dôchodku, môžete si dať vyplácať len výnos z investovania. V prípade Vašej smrti sú zvyšné nasporené prostriedky v dôchodkovom fonde tiež predmetom dedenia.