Súkromný dôchodok z 2. piliera pre a proti

19.12.2014 11:06

Výhody a nevýhody vstupu do 2. piliera


Váš dôchodok z 1. piliera bude závisieť od počtu odpracovaných rokov, mzdy počas vášho celého pracovného života a od vývoja slovenskej ekonomiky (ktorý sa nedá vopred zaručiť). Dôchodok z 1. piliera sa dá ľahšie predvídať ako dôchodok z 2. piliera, lebo spôsob jeho výpočtu, ako aj miera náhrady (pomer vášho dôchodku k vašej celoživotnej priemernej mzde) sú stanovené zákonom. 

Na druhej strane, miera náhrady v 1. pilieri bude v budúcnosti (najmä kvôli demografickému problému) s najväčšou pravdepodobnosťou klesať. 

Váš dôchodok z 2. piliera bude závisieť od zhodnotenia vašich peňazí vo fondoch, ktoré nemožno vopred zaručiť a ktoré môže byť vysoké aj nízke. Na druhej strane, skúsenosti z iných krajín ukazujú, že každá koruna investovaná v súkromných dôchodkových fondoch (2. pilier) priniesla z dlhodobého hľadiska vyšší výnos ako koruna zaplatená do štátneho systému (1. pilier). Peniaze vašom osobnom dôchodkovom účte budú stále vaším súkromným vlastníctvom, nikto vám na ne nebude môcť siahnuť (ani štát) a v prípade vášho úmrtia ich zdedia vaši pozostalí. Navyše, keď začnete sporiť v 2. pilieri a rozdelíte svoje odvody medzi 1. a 2. pilier, váš budúci dôchodok bude pochádzať z dvoch nezávislých zdrojov, to znamená, že financovanie vášho dôchodku bude bezpečnejšie. 

 

Výhody a nevýhody zotrvania výlučne v 1. pilieri a vstupu do 2. piliera

 
Zotrvanie výlučne v 1. pilieri 
(Sociálna poisťovňa)
Rozdelenie odvodov medzi 1. pilier 
(Sociálna poisťovňa) a 2. pilier (ODÚ)
 
Celý dôchodok z 1. piliera
(Sociálna poisťovňa)
Dôchodok z dvoch zdrojov 
(1. pilier + 2. pilier)
Výhody
Známa miera náhrady – v súčasnosti je miera náhrady, t. j. výška dôchodku k celoživotnej priemernej mzde občana určená vo výške približne 50 % pri 40 rokoch práce 

Dôchodok kopíruje pozitívny vývoj slovenskej ekonomiky (v najbližších 15 rokoch) – dôchodok z 1. piliera závisí od vývoja slovenskej ekonomiky, ktorý má byť v najbližších 15 rokoch pozitívny, čo sa priamo odzrkadlí na výške vášho dôchodku
Vyššie dôchodky – pri dlhodobom sporení a investovaní možno očakávať vyššie výnosy z peňazí na vašom ODÚ a tým aj váš vyšší dôchodok (ako keby ste zostali prispievať výlučne do 1. piliera) 

Súkromný majetok – peniaze na vašom osobnom dôchodkovom účte budú vaším majetkom a budú sa môcť dediť 

Bezpečnosť – váš dôchodok bude financovaný z dvoch nezávislých zdrojov, t. j. z 1. piliera + 2. piliera, a preto bude bezpečnejší 

Možnosť ovplyvňovať svoj dôchodok – budete si môcť sami vybrať svoju DSS a dôchodkový fond a tak ovplyvňovať zhodnotenie peňazí na vašom účte a váš budúci dôchodok z 2. piliera 

Možnosť vybrať si formu poberania dôchodku– budete si môcť vybrať z viacerých foriem poberania vášho dôchodku z 2. piliera 

Malé politické riziko – ak by štát zmenil podmienky fungovania 2. piliera, nedotkne sa to peňazí na vašom osobnom dôchodkovom účte, štát sa peňazí na vašom osobnom dôchodkovom účte nebude môcť nikdy dotknúť
Nevýhody
Menšie politické riziko – je pravdepodobné, že sa pravidlá fungovania 1. piliera, najmä kvôli demografickému problému, v budúcnosti môžu zmeniť

Zmena miery náhrady – je pravdepodobné, že miera náhrady z 1. piliera sa bude znižovať

Len pozostalostné dôchodky – v prípade vášho úmrtia dostanú vaši pozostalí len pozostalostné dôchodky
Dlhodobá záležitosť – len pri dlhodobom sporení a investovaní bude váš dôchodok súhrnne z 1. aj 2. piliera vyšší ako dôchodok z výlučne 1. piliera
 


Garancie – počas vyplácania dôchodkov zo životnej poisťovne (2. piliera) štát neposkytuje garancie 

Použité materiály Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR