Stručne, jasne, zrozumiteľne - ak niečo nie je jasné, pýtajte sa, poradiť sa oplatí, človek tým nič nestratí

10.05.2014 12:43

 

1. príspevok na starobné sporenie je 4% vymeriavacieho základu (od 1.9.2012)

2. dobrovoľne môže do 2. piliera vstúpiť "prvopoistenec" (je prvýkrát zúčastnený na dôchodkovom poistení) vo veku do 35 rokov, keď vstúpi do 2. piliera, nie je možné z neho vystúpiť (napr. Gergej má 27 rokov, doteraz nikde nepracoval, lebo študoval, potom bol nezamestnaný, od 1.6.2014 sa prvýkrát zamestná, vznikne mu povinná účasť na dôchodkovom poistení, môže sa DOBROVOĽNE rozhodnúť vstúpiť do 2. piliera)

3. úspory z 2. piliera sú dedičné, "neprepadnú" ani v prípade, že sa sporiteľ nedožije starobného dôchodku (rozdiel oproti tým, ktorí sú účastníkmi len v 1. pilieri, kde nasporené prostriedky v prípade nedožitia sa starobného dôchodku prepadajú v prospech sociálnej poisťovne na výplatu dôchodkov iným dôchodcom)

Podrobnejšie o zmenách od 1.9.2012:

Poslednou úpravou sa od 1. septembra 2012 znížila sadzba príspevkov na starobné dôchodkové sporenie z pôvodných 9 % na 4 % z vymeriavacieho základu podľa zákona o sociálnom poistení. Sporitelia si však od roku 2013 môžu svoj budúci dôchodok z II. piliera zvýšiť prostredníctvom dobrovoľných príspevkov , ktorých výška nie je obmedzená, ale daňovo zvýhodnené budú len do výšky 2 % zo základu dane (čiastkového základu dane). Suma dobrovoľných príspevkov, ktoré sú daňovo zvýhodnené, nesmie presiahnuť výšku 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane. Uvedené daňové zvýhodnenie bude platiť do konca roka 2016.

Zaviedol sa princíp dobrovoľného vstupu do II. piliera pre tie osoby, ktorým aspoň raz vznikla prvá účasť na dôchodkovom poistení (I. pilier). Tieto osoby sa môžu rozhodnúť vstúpiť do II. piliera až do dovŕšenia veku 35 rokov. Po vstupe do II. piliera už z neho nie je možné vystúpiť.

Sociálna poisťovňa je povinná do 180 dní od vzniku prvej účasti na dôchodkovom poistení vzniknutej po 31. decembri 2012 písomne informovať dotknutú osobu (tzv. „prvopoistenca“) o jej práve na uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.

Zmeny v dôchodkových fondoch

Od 1. januára 2013 sa zrušil doterajší pevne stanovený počet štyroch dôchodkových fondov (dlhopisový, zmiešaný, akciový a indexový). Dôchodkové správcovské spoločnosti podľa novej úpravy povinne spravujú jeden dlhopisový garantovaný dôchodkový fond (peňažné a dlhopisové investície) a jeden akciový negarantovaný dôchodkový fond (investičné stratégie spojené s investovaním do širokej škály nástrojov vrátane akcií). Doterajšie zmiešané a indexové dôchodkové fondy môžu dôchodkové správcovské spoločnosti podľa vlastného uváženia ponechať alebo ich zlúčiť s inými nimi spravovanými dôchodkovými fondmi. Ďalej môžu vytvárať nové dôchodkové fondy so špecifickými investičnými stratégiami.

Zmeny v oblasti garancií sa dotkli sledovaného obdobia výkonnosti dlhopisových garantovaných fondov, ktoré sa predĺžilo na 10 rokov . V prípade iných garantovaných dôchodkových fondov bola maximálna dĺžka sledovaného obdobia nastavená na 15 rokov.

Zmeny v oblasti odplát

V oblasti odplát nastali tieto zmeny:

  • odplata za správu sa upravila rovnako pre všetky dôchodkové fondy na max. 0,3 % p. a.,
  • odplata za zhodnotenie majetku sa zvýšila z pôvodných max. 5,6% na max. 10 % z výšky zhodnotenia majetku v dôchodkovom fonde (princíp založený na prekonávaní dosiahnutých maxím za posledné 3 roky ostal zachovaný),
  • odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu ostáva nezmenená na úrovni max. 1 %,
  • poplatok Sociálnej poisťovni za transfer príspevkov sa znižuje z 0,5 % na 0,25 % z postúpených príspevkov.