Priemerný osobný mzdový bod alebo čím viac platíš, tým si solidárnejší (a sám menej dostaneš)

17.02.2015 13:34

Priemerný osobný mzdový bod

(§ 3 ods. 1 až 6 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov)

Spolu s obdobím dôchodkového poistenia a aktuálnou dôchodkovou hodnotou tvorí trojicu základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky. Určí sa ako podiel súčtu osobných mzdových bodov vypočítaných za jednotlivé kalendárne roky rozhodujúceho obdobia a počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia. Tak sa určí priemerný osobný mzdový bod za jeden rok. Priemerný osobný mzdový bod sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

 

Ø osobný mzdový bod  =    súčet osobných mzdových bodov
v rozhodujúcom období
 
počet rokov obdobia dôchodkového poistenia
v rozhodujúcom období
 

Počet rokov obdobia dôchodkového poistenia sa určí tak, že súčet dní obdobia dôchodkového poistenia sa vydelí číslom 365 a výsledok sa zaokrúhli na štyri desatinné miesta nahor.

Ak vypočítaný priemerný osobný mzdový bod je vyšší ako 3, na hodnotu priemerného osobného mzdového bodu prevyšujúcu hodnotu 3 sa neprihliada.

Priemerný osobný mzdový bod vypočítaný a prípadne obmedzený vyššie uvedeným spôsobom sa ďalej upravuje zákonom stanoveným spôsobom.

Ak dátum priznania dôchodku je po 31. decembri 2012:

Priemerný osobný mzdový bod v hodnote nižšej ako 1,25 (t.j. 1,249999999) sa započítava v celej výške.
Z hodnoty priemerného osobného mzdového bodu od 1,25 do 3 sa započítava v roku

a) 2013 - 80 %, 
b) 2014 - 76 %, 
c) 2015 - 72 %, 
d) 2016 - 68 %, 
e) 2017 - 64 %,
f) 2018 a nasledujúcich rokoch - 60 %. 

K priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1,0 sa pripočíta z rozdielu medzi hodnotou 1,0 a priemerným osobným mzdovým bodom v roku

a) 2013 - 17 %, 
b) 2014 - 18 %, 
c) 2015 - 19 %, 
d) 2016 - 20 %, 
e) 2017 - 21 %, 
f) 2018 a nasledujúcich rokoch- 22 %,  

Ak dátum priznania dôchodku je v období od 1. januára 2011 do 31. decembra 2012:

Priemerný osobný mzdový bod v hodnote nižšej ako 1,25 (t.j. 1,24999) sa započítava v celej výške.
Z hodnoty priemerného osobného mzdového bodu od 1,25 do 3 sa započítava 84 %. 
K priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1,0 sa pripočíta z rozdielu medzi hodnotou 1,0 a priemerným osobným mzdovým bodom 16 %.

Ak dátum priznania dôchodku je pred 1. januárom 2011:

Hodnota priemerného osobného mzdového bodu sa upraví v závislosti od roku priznania dôchodku.

Priemerný osobný mzdový bod v hodnote nižšej ako 1,25 (t.j. 1,24999) sa započítava v celej výške.
Z hodnoty priemerného osobného mzdového bodu od 1,25 do 3 sa započítava v roku

a) 2004 - 40 %, 
b) 2005 - 60 %, 
c) 2006 - 64 %, 
d) 2007 - 68 %, 
e) 2008 - 72 %, 
f) 2009 - 76 %, 
g) 2010 - 80 %,

K priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1,0 sa pripočíta z rozdielu medzi hodnotou 1,0 a priemerným osobným mzdovým bodom v roku

a) 2004 - 60 %, 
b) 2005 - 40 %, 
c) 2006 - 36 %, 
d) 2007 - 32 %, 
e) 2008 - 28 %, 
f) 2009 - 24 %, 
g) 2010 - 20 %,