Poplatky v 2. pilieri

17.02.2015 13:59
Dôchodková správcovská spoločnosť si účtuje poplatky za:
  • správu dôchodkového fondu,
  • vedenie osobného dôchodkového účtu,
  • zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde.

Po 1.4.2012 sa zmenila výška aj podmienky poplatkov, vo všetkých prípadoch v prospech sporiteľa.

Výška poplatku za vedenie osobného dôchodkového účtu je maximálne 1 % z príspevku sporiteľa. DSS môžu aj poplatkami medzi sebou súťažiť tým, že môžu tieto poplatky napríklad znížiť,  prípadne  úplne zrušiť. 

Maximálny poplatok za správu dôchodkového fondu je 0,3 % ročne z majetku dôchodkového fondu pri dlhopisovom, zmiešanom aj akciovom fonde. V indexovom dôchodkovom fonde je to 0,2 % ročne

Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde dostane DSS len vtedy, ak prekoná predchádzajúcu maximálnu hodnotu dôchodkovej jednotky v období predchádzajúcemu dňu výpočtu o 3 roky. Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je založený na prekonávaní maxím v posledných troch rokoch a s porovnávaním zhodnotení sa začalo od 1. apríla 2012.
 Poplatok za zhodnotenie majetku nesmie presiahnuť 5,6 % zo zhodnotenia majetku v dôchodkovom fonde. Cieľom poplatku za zhodnotenie majetku je motivovať správcu na dosahovaní vyšších výnosov v dôchodkových fondoch. V indexovom fonde tento druh poplatku nie je prípustný.


Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať o zmene poplatkov v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou a na svojej internetovej stránke najneskôr 30 dní pred tým ako ich zmení.

S druhým pilierom je spojený aj poplatok za prestup. Prestup z jednej do druhej DSS je bezplatný, pokiaľ ku dňu vydania akceptačného listu neuplynuli viac ako dva roky odo dňa vzniku prvého dôchodkového poistenia a od posledného prestupu uplynul viac ako rok . V opačnom prípade sporiteľ zaplatí 16 eur. Poplatok sa platí Sociálnej poisťovni.