Nová nezdaniteľná časť základu dane od 1.1.2014

01.12.2013 21:21

Finančné riaditeľstvo SR  vydalo oznámenie o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

NR SR dňa 13. septembra 2013 schválila zákon č.318/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

V čl. II tohto zákona sa s účinnosťou od 1. januára 2014 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“).

Zmeny sa týkajú nasledujúcich oblastí:


1. Nezdaniteľná časť základu dane - § 11 ods. 10 až 13§ 52z ZDP

Zavádza sa nová nezdaniteľná časť základu dane, ktorou sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie platené podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu. Daňovník si môže túto nezdaniteľnú časť základu dane uplatniť vo výške preukázateľne zaplatených príspevkov v zdaňovacom období, max. v sume 180 € ročne.

Pri výpočte úhrnu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, platené zamestnávateľom a zamestnancom, ktorí sú účastníkmi tohto sporenia sa použije postup podľa § 4 ods. 3 ZDP, t. j. príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie platené do 31. januára po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa platili, sú súčasťou úhrnu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie za toto zdaňovacie obdobie.

Na uplatnenie novej nezdaniteľnej časti základu dane musí daňovník súčasne splniť tieto zákonom ustanovené podmienky:

  • príspevky musia byť zaplatené na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013, resp. zmenenej s účinnosťou od tohto dátumu, pričom obsahom zmeny musí byť upustenie od dávkového plánu, ktorý tvoril súčasť zmluvy,
  • daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa osobitného predpisu (zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ktorá nespĺňa zákonom ustanovené podmienky.

Ak bol daňovníkovi vyplatený predčasný výber a v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach si uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 10 ZDP, je povinný zvýšiť základ dane do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom bola táto suma vyplatená o sumu zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil základ dane.

Daňovník si po prvýkrát za zdaňovacie obdobie 2014 bude môcť uplatniť túto nezdaniteľnú časť pri podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby alebo pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

V súvislosti so zavedením novej nezdaniteľnej časti základu dane boli vykonané legislatívnotechnické zmeny v§ 11 ods. 1 a 7§ 32 ods. 2 písm. d) a ods. 3 písm. b)§ 35 ods. 1 písm. b)§ 37 ods. 1 písm. c)§ 38 ods. 1 a 4 ZDP.


2. Daňové výdavky - § 19 ods. 3 písm. l) ZDP

V ustanovení došlo k legislatívno-technickému spresneniu tak, že príspevky na doplnkové dôchodkové sporeniektoré platí zamestnávateľ za zamestnancov podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu možno uplatniť do daňových výdavkov v úhrne najviac vo výške 6 % zo zúčtovanej mzdy, náhrady mzdy a odmeny zamestnanca, ktorý je účastníkom doplnkového dôchodkového sporenia.


Zdroj: 
Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica