Hypotéka pre mladých od januára do marca 2016 ťažšie dostupná

13.12.2015 20:09

Prekážkou pre štátny príspevok bude nová hranica príjmu 1.119,30 EUR pre jednotlivca / 2.238,60 EUR pre dvojicu.

 

Od januára 2016 bude maximálna hranica príjmu pre získanie štátneho príspevku pre mladých 1.140,10 EUR pre jednotlivca a 2.280,20 EUR pre dvojicu. Prečo? Lebo v 3. štvrťroku 2015 oproti 3. štvrťroku 2014 sa priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR zvýšila o 2,9 percenta a dosiahla 861 eur. 

Do konca roka 2015 je aktuálne platná hranica 1.140,10 EUR pre jednotlivca a 2.280,20 EUR pre dvojicu. Príjem pri dvojici sa posudzuje spoločne. To znamená, že jeden z dvojice môže zarábať viac ako je hranica pre jednotlivca. Podstatné je, aby ich spoločný príjem neprevýšil hranicu 2.238,60 EUR.

Hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých v kocke

  1. Vek žiadateľov  18 až 35 rokov. Rozhoduje je vek žiadateľov ku dňu podania žiadosti.

  2. Príjem žiadateľa musí byť nižší ako maximálna výška príjmovej hranice, ktorá sa mení každý štvrťrok a predstavuje 1,3-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Ak o úver žiadajú manželia alebo partneri, hranica je dvojnásobná.

  3. Príspevok sa poskytuje na prvých 5 rokov splácania, najviac zo sumy 50 000 € a zároveň maximálne  na  sumu   zodpovedajúcu 70 %  z hodnoty založenej nehnuteľnosti. Časť úveru prekračujúcu niektorú z týchto hraníc sa úročí štandardnou úrokovou sadzbou.

  4. Úroková sadzba sa znižuje o 3 %, z toho 2 % dotuje štát a 1 % prispieva banka.

  5. Počas tohto obdobia má poberateľ hypotekárneho úveru so štátnym príspevkom možnosť odkladu splátky istiny hypotekárneho úveru ako aj možnosť mimoriadnej splátky hypotekárneho úveru bez poplatku.

  6. Do posudzovania nároku na štátny príspevok sa nezapočítavajú diéty, výživné alebo štipendium doktoranda.

  7. Niektoré hypotekárne banky umožňujú vstúpiť do úverového vzťahu ručiteľom alebo solidárnym spoludlžníkom, ktorí podmienky na získanie štátneho príspevku nespĺňajú. V tomto prípade nemôžu nadobúdať vlastníctvo k nehnuteľnosti alebo jej časti. Stáva sa to v prípade ak žiadateľovi o hypotekárny úver nepostačuje príjem na výšku požadovanej sumy.

  8. Pri predčasnom splatení celého hypotekárneho úveru do 4 rokov musí klient vrátiť sumu štátneho príspevku, ktorá mu bola odpočítaná z mesačných splátok.